Všeobecné obchodné podmienky

Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na právne transakcie, ktoré nezahŕňajú koncových používateľov:

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávky a služby spoločnosti GEZE

1. Rozsah

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky transakcie medzi spoločnosťou GEZE GmbH (ďalej len „GEZE“) vrátane jej dcérskych spoločností a pobočiek, s výnimkou spoločnosti GEZE Service GmbH, a príslušným zmluvným partnerom.

1.2 Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na spoločnosti v zmysle § 14 BGB (nemecký občiansky zákonník) alebo na právnické osoby verejného práva a majetok verejnoprávnych inštitúcií v zmysle § 310 ods. 1 BGB.

1.3 VOP na strane zmluvného partnera, ktoré sa líšia od týchto podmienok, sú s nimi v rozpore alebo ich dopĺňajú, sa uplatňujú len s písomným súhlasom spoločnosti GEZE. Spoločnosť GEZE nie je povinná výslovne namietať voči zmluvným formám alebo podmienkam zmluvných partnerov, a to ani v prípade, ak je v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené, že ich platnosť je výslovnou podmienkou pre uzatvorenie obchodu.

1.4 Tieto VOP sa vzťahujú na túto obchodnú transakciu, ako aj na všetky budúce obchodné transakcie.

1.5 Na zmluvy týkajúce sa softvérových produktov sa dodatočne vzťahujú VOP, ktorými sa riadi prevod a udeľovanie licencií softvéru. Sú dostupné na internete na adrese https://www.geze.de/de/agb a môžete ich stiahnuť ako súbor.

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Cenové ponuky spoločnosti GEZE sa môžu vždy meniť a nie sú záväzné. Objednávka alebo uvedenie do prevádzky zo strany zmluvného partnera sa považujú za záväznú ponuku na uzavretie zmluvy.

2.2 Zmluva je uzavretá až po prijatí elektronického potvrdenia objednávky od spoločnosti GEZE alebo doručením alebo poskytnutím služby.

3. Ceny, platobné podmienky a zrušenie objednávky

3.1 Naše ceny platia zo závodu (EXW, Incoterms 2020) vrátane nakládky a s pripočítaním zákonnej DPH, ale bez nákladov na balenie, dopravu a poistenie.

3.2 Naše ceny sú bez zliav. Odpočítanie zľavy je povolené len na základe písomnej dohody.

3.3 Spoločnosť GEZE si vyhradzuje právo požadovať platbu plus DPH vopred. V opačnom prípade sú faktúry splatné v plnej výške do 14 dní odo dňa prijatia faktúry/dňa vystavenia faktúry, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

3.4 Ak dôjde k podstatnému zhoršeniu finančnej situácie zmluvného partnera alebo ak takáto situácia existuje pri uzatvorení zmluvy, ale vyjde najavo až neskôr, môže spoločnosť GEZE od momentu, kedy sa o tejto situácii dozvie, požadovať zálohové platby alebo zábezpeky a odmietnuť plnenie, kým táto požiadavka nebude splnená.

3.5 Fakturácia dodávok a služieb sa uskutočňuje priamo medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou GEZE. Spoločnosť GEZE postúpi ďalšie budúce pohľadávky, ktoré vzniknú v dôsledku dodatočných prác našej dcérskej spoločnosti GEZE Service GmbH počas vybavovania uvedenia do prevádzky, najmä dodatočné náklady v dôsledku vynechaných prípravných prác a doplnkov, spoločnosti GEZE Service GmbH, ktorá toto postúpenie výslovne prijala. Zmluvný partner si je vedomý daného postúpenia. Zmluvný partner musí vzniesť prípadné námietky proti postúpeným pohľadávkam spoločnosti GEZE Service GmbH ako vykonávajúcej spoločnosti a držiteľovi pohľadávok.

3.6 Spoločnosť GEZE si vyhradzuje právo zmeniť zmluvne stanovené ceny prostredníctvom písomného oznámenia o zmene s trojmesačnou výpovednou lehotou do konca mesiaca, ak sa zmenia výrobné náklady a náklady na energie, ako aj nákupné ceny spoločnosti GEZE za zariadenia alebo náhradné diely, alebo mzdy ako významná zložka, napríklad náklady na údržbu a opravy, alebo ak sa zavedú nové dane alebo verejné odvody, ktoré majú vplyv na zmluvu. Ak sa zmení zákonná sadzba DPH, ceny sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia tiež. Zvýšenie cien je možné len v prípade (rámcových) zmlúv, ktoré už boli uzavreté v rámci vyššie uvedeného zvýšenia cien a nákladov. Ak sa v priebehu jedného roka zvýši cena o viac ako 20 %, je potrebný súhlas zmluvného partnera na časť presahujúcu 5 %. V prípade zvýšenia nad 5 % sa súhlas považuje za udelený, ak zmluvný partner nevyužije právo vypovedať zmluvu, ktoré mu bolo udelené, do 14 dní od oznámenia zvýšenia cien a ak na to spoločnosť GEZE výslovne upozornila v oznámení o zvýšení. Výpovedná lehota tohto osobitného práva zmluvného partnera je 2 kalendárne mesiace ku koncu mesiaca.

3.7 V prípade „zrušenia objednávky z dobrej vôle“ a vrátenia výrobku spoločnosti GEZE alebo „bezplatného ukončenia“ objednávky podľa § 648 BGB a § 8 VOB/B (nemecký zadávací a zmluvný poriadok pre stavebné práce) zo strany zmluvného partnera, ak spoločnosť GEZE nie je vinná, sa zmluvnému partnerovi za zrušenie alebo ukončenie objednávky účtuje paušálna náhrada vo výške 10 % z čistej fakturovanej sumy za ostatné náklady a ušlý zisk. Tým nie je dotknuté právo zmluvného partnera preukázať, že nedošlo k žiadnym alebo len výrazne nižším stratám, ani právo spoločnosti GEZE požadovať v konkrétnych prípadoch vyššie nároky na náhradu škody. Nie je tým dotknutý ani nárok na odmenu za práce a služby, ktoré spoločnosť GEZE poskytovala zmluvnému partnerovi až do ukončenia alebo zrušenia zmluvy podľa dohodnutých zmluvných cien.

3.8 Zmluvný partner nie je oprávnený odmietnuť celú dodávku a/alebo službu, ak sa len časti celej dodávky/služby výrazne odlišujú od dohodnutej kvality/množstva/atď.

4. Čas dodania, oneskorenie dodávky, náklady na skladovanie

4.1 Dodacie termíny sú záväzné len po písomnej dohode. Ak nie je písomne dohodnuté inak, rozhodujúcim časom je čas dodania alebo odoslania. V prípade oneskorenia dodávky musí zmluvný partner stanoviť predĺženie lehoty aspoň o dva týždne. Ak spoločnosť GEZE nedodá tovar ani po tomto predĺžení lehoty stanovenom zmluvným partnerom, zmluvný partner je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.2 Akékoľvek nároky zmluvného partnera na náhradu škody podliehajú podmienkam uvedeným v doložke 9. Spoločnosť GEZE si vyhradzuje právo preukázať nižšiu škodu.

4.3 Ak sa dodávka a/alebo dohodnutý termín uvedenia do prevádzky/inštalácie oneskorí na žiadosť zmluvného partnera alebo z dôvodov, za ktoré spoločnosť GEZE nezodpovedá, o viac ako 3 týždne od oznámenia o pripravenosti dodávky alebo o doručení materiálu na dohodnuté miesto, si môže spoločnosť GEZE účtovať náklady na skladovanie vo výške 1 % z hodnoty objednávky za každý mesiac alebo jeho časť, najviac však spolu 5 %. Obe zmluvné strany si vyhradzujú právo vidieť dôkazy o vyšších alebo nižších nákladoch na skladovanie. Ak spoločnosť GEZE skladuje materiál v priestoroch spoločnosti GEZE Service GmbH alebo v priestoroch tretích strán (napr. dopravcov), môže si spoločnosť GEZE podľa vlastného uváženia uplatniť nárok na úhradu skutočne vynaložených nákladov na skladovanie.

4.4 V prípadoch uvedených v bode 4.3 si spoločnosť GEZE vyhradzuje právo odpočítať hodnotu tovaru dva mesiace po dodaní materiálu na dohodnuté miesto za predpokladu, že tovar ešte nebol odvolaný na inštaláciu. Ak spoločnosť GEZE požiada zmluvného partnera o prevzatie tovaru, zmluvný partner si ho bezodkladne vyzdvihne alebo zabezpečí jeho prevzatie. Náklady na dopravu sa účtujú zmluvnému partnerovi.

5. Výkon služieb

5.1 Služby sa poskytujú v súlade so zmluvnými dohodami a podľa všeobecne uznávaných technických pravidiel platných v čase uzavretia zmluvy.

5.2 Inštaláciu a uvedenie do prevádzky vykonáva spoločnosť GEZE Service GmbH, servisný partner spoločnosti GEZE Service GmbH alebo odborná montážna firma, ktorú si spoločnosť GEZE najala. Práce, ktoré sa majú na žiadosť zmluvného partnera vykonať mimo bežného pracovného času spoločnosti GEZE Service GmbH, musia byť vyžiadané najmenej 4 týždne vopred. Tento pracovný čas oprávňuje spoločnosť GEZE účtovať rozšírené príplatky, ako sú príplatky za prácu v noci, cez sviatok, v sobotu a nedeľu za vyššie sadzby.

5.3 Ak nie je dohodnuté inak, náhradné diely, materiál a spotrebný materiál nie sú zahrnuté v odmene a spoločnosť GEZE ich môže účtovať dodatočne. Ak nie je zmluvne dohodnuté inak alebo to nie je stanovené zákonom, ani likvidácia chybných alebo demontovaných dielov nie je zahrnutá do rozsahu služieb, a preto sa platí dodatočne.

5.4 Nepodstatné alebo bezvýznamné odchýlky a malé zmeny od dohodnutej kvality sú prípustné, pokiaľ sú takéto zmeny predmetu zmluvy pre zmluvného partnera primerané. Za primerané zmeny sa považujú najmä zlepšenia v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky, technické zmeny, vylepšenia dizajnu a výberu materiálov.

5.5 Zmluvný partner týmto poveruje spoločnosť GEZE vykonaním akýchkoľvek opomenutých alebo nezmluvných, ale nevyhnutných prípravných prác na mieste, ktoré sú potrebné na dosiahnutie úplného, bezchybného a/alebo včasného zhotovenia diela a ktoré zodpovedajú skutočnému alebo predpokladanému záujmu zmluvného partnera, a to do maximálnej výšky 150 EUR (netto) bez predchádzajúcej konzultácie medzi zmluvnými stranami. Po ukončení prác spoločnosť GEZE alebo GEZE Service GmbH informuje zmluvného partnera o obsahu, rozsahu, nevyhnutnosti a vzniknutých nákladoch. Spoločnosť GEZE Service GmbH bude náklady na tieto dodatočné výdavky účtovať priamo zmluvnému partnerovi, a to buď prostredníctvom postúpenia podľa bodu 3.5, alebo prostredníctvom nezávislého poverenia spoločnosti GEZE Service GmbH zmluvným partnerom.

5.6 Ak inštalácia alebo uvedenie do prevádzky nie je možné z dôvodu vynechaných prípravných prác na mieste, hoci práce a služby, ktoré je spoločnosť GEZE povinná zmluvne zabezpečiť, boli poskytnuté, môže spoločnosť GEZE účtovať zmluvnému partnerovi dodatočné výdavky za odstránenie problému alebo odložiť inštaláciu až do odstránenia problému/obáv. Náklady z toho vyplývajúce znáša zmluvný partner. Spoločnosť GEZE Service GmbH v tomto prípade účtuje zmluvnému partnerovi v súlade s postúpením podľa bodu 3.5 Predbežné práce na mieste sú minimálne predbežné práce, ktoré spoločnosť GEZE alebo GEZE Service oznámila zmluvnému partnerovi ako súčasť uvedenia do prevádzky.

5.7 Ak je na vykonávanie prác a poskytovanie služieb potrebné postaviť lešenie alebo lezecké pomôcky, zmluvný partner musí na stavenisku zabezpečiť schválené a odskúšané lešenie a lezecké pomôcky pre pracovné výšky nad 3 metre.

6. Výhrada vlastníckeho práva

6.1 Dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti GEZE až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok z obchodného vzťahu so zmluvným partnerom. Ak hodnota všetkých zabezpečovacích práv, na ktoré má spoločnosť GEZE nárok, prevyšuje sumu všetkých zabezpečených požiadaviek o viac ako 10 %, GEZE na žiadosť zmluvného partnera uvoľní príslušnú časť zabezpečovacích práv. Spoločnosť GEZE je oprávnená vybrať si medzi rôznymi zabezpečovacími právami na uvoľnenie.

6.2 Akékoľvek spracovanie alebo úprava nášho tovaru sa vždy uskutoční v mene spoločnosti GEZE ako výrobcu, avšak bez záväzkov voči nám. Ak je výrobok dodaný spoločnosťou GEZE trvalo spojený alebo zmiešaný s výrobkami od iných dodávateľov alebo s výrobkami, ktoré sú majetkom zmluvného partnera, spoločnosť GEZE získava spoluvlastnícke právo na nový výrobok do výšky faktúry plus prípadné úroky z omeškania alebo nároky na náhradu škody.

6.3 Pokiaľ zmluvný partner nemešká s platbou, môže v rámci bežnej obchodnej činnosti spracovávať a predávať predmety s výhradou vlastníckeho práva. Zálohy alebo prevody ako zábezpeka sú neprípustné. Zmluvný partner je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť GEZE o akýchkoľvek zálohách, konfiškáciách a iných príkazoch alebo zásahoch tretích strán. Pri opätovnom predaji po spracovaní alebo len primeranom zmiešaní kupujúci okamžite ako zábezpeku prenesie nároky voči tretej strane vyplývajúce z ďalšieho predaja tovaru s výhradou vlastníckeho práva na spoločnosť GEZE.

7. Prevzatie

Ak spoločnosť GEZE nainštaluje dodané výrobky u zmluvného partnera alebo u tretej strany, spoločné prevzatie sa vykoná pred tým, ako zmluvný partner alebo tretia strana začne predmet používať. Ak sa na stavenisku nenachádza zástupca zmluvného partnera, ktorý je oprávnený prevziať dielo v čase jeho ukončenia, obe zmluvné strany si vyhradzujú právo požiadať o spoločné prevzatie diela a služieb v dodatočnej lehote 12 dní od prijatia oznámenia o ukončení prác zmluvným partnerom. Ak sa o prevzatie nepožiada alebo ak zmluvný partner nereaguje na vyššie uvedené oznámenie, práce a služby sa považujú za prevzaté po uplynutí dodatočnej lehoty. Ak sa tovar a služby použijú bez prevzatia alebo predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GEZE, plnenie sa tiež považuje za prevzaté.

8. Zodpovednosť za chyby

8.1 Ak je položka dodaná spoločnosťou GEZE chybná, spoločnosť GEZE musí podľa vlastného uváženia položku opraviť alebo vymeniť. Ak je oprava alebo výmena neúspešná, zmluvný partner môže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zníženie ceny, ak je chyba položky podstatná.

8.2 Reklamácie týkajúce sa druhu, kvality a množstva, ak je chyba zjavná, musia byť bezodkladne písomne oznámené spoločnosti GEZE, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní od prevzatia tovaru na mieste určenia. Ak je oznámenie o chybe oprávnené a bolo zistené včas, zmluvný partner si môže uplatniť vyššie uvedené práva.

8.3 Náklady na testovanie a následné konanie, najmä náklady na dopravu, cestovné náklady, prepravné náklady, náklady na prácu a materiál, ako aj náklady na demontáž a montáž, znáša alebo prepláca spoločnosť GEZE len v súlade s podmienkami zákonných predpisov, ak skutočne došlo k chybe. Spoločnosť GEZE môže inak od zmluvného partnera požadovať náhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s neoprávnenou žiadosťou o nápravu (najmä náklady na testovanie a cestovné náklady).

8.4 Zodpovednosť za vecné chyby (záruka) zaniká, ak zmluvný partner zmení alebo poverí tretiu osobu zmenou predmetu zmluvy bez súhlasu spoločnosti GEZE, čím znemožní alebo neprimerane sťaží odstránenie chýb. Takúto zmenu predstavuje aj nesprávne skladovanie, preprava, inštalácia a používanie alebo programovanie zo strany zmluvného partnera. Zmluvný partner vo všetkých prípadoch znáša dodatočné náklady na odstránenie nedostatkov, ktoré vznikli v dôsledku zmeny.

8.5 Ak je to možné na strane výroby a ak má zmluvný partner prístup k portálu pre vrátenie tovaru, musí byť pre chybný výrobok vytvorená správa o reklamácii zákazníka (správa Q) a chybný výrobok musí byť zaslaný spoločnosti GEZE. Zmluvný partner je inak povinný písomne nahlásiť spoločnosti GEZE každú reklamáciu v súlade s pokynmi spoločnosti GEZE týkajúcimi sa vybavovania reklamácií. V prípade dodávok náhradných dielov je zmluvný partner povinný vrátiť chybné položky spoločnosti GEZE v súlade so zákonnými ustanoveniami.

8.6 Ak je vrátený výrobok chybný, spoločnosť GEZE si vyhradzuje právo zlikvidovať ho na vlastné náklady. Zmluvný partner sa týmto vzdáva svojich vlastníckych práv na chybné diely a výrobky vrátené spoločnosti GEZE podľa postupu uvedeného v bode 8.5, ako aj na chybné výrobky demontované priamo na mieste.

9. Zodpovednosť a náhrada škody

9.1 Spoločnosť GEZE je zodpovedná za náhradu škody bez obmedzenia v súlade so zákonnými ustanoveniami, ak porušenie povinnosti zo strany spoločnosti GEZE, bolo spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Ak bolo porušenie povinnosti zo strany spoločnosti GEZE spôsobené jednoduchou nedbanlivosťou a ak bola porušená podstatná zmluvná povinnosť, zodpovednosť za náhradu škody je obmedzená na predvídateľné škody, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v podobných prípadoch. Podstatné zmluvné povinnosti zahŕňajú príslušné hlavné zmluvné povinnosti, ako aj ďalšie (vedľajšie) zmluvné povinnosti, ktoré v prípade porušenia povinnosti môžu ohroziť dosiahnutie účelu zmluvy. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť je vylúčená. Plná zodpovednosť spoločnosti GEZE podľa ustanovení nemeckého zákona o zodpovednosti za výrobok však zostáva nedotknutá. Nedotknutá zostáva aj zodpovednosť za ujmu na živote, tele a zdraví. Okrem toho plná zodpovednosť spoločnosti GEZE zostáva v platnosti v prípade predstierania záruk alebo úmyselného podvodu zo strany spoločnosti GEZE.

9.2 Ak je zodpovednosť za škody voči spoločnosti GEZE vylúčená alebo obmedzená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť za škodu zamestnancov, personálu, zástupcov a agentov.

9.3 Popisy výrobkov, ktoré sú predmetom individuálnej zmluvy alebo ktoré spoločnosť GEZE otvorene zverejnila (najmä v katalógoch alebo na webovej stránke spoločnosti GEZE), slúžia len na opis výrobkov priemernej veľkosti a kvality a nepredstavujú dohodu o kvalite. Spoločnosť GEZE GEZE nenesie žiadnu zodpovednosť za verejné vyhlásenia iných tretích strán (napr. reklamné tvrdenia). Spoločnosť GEZE neposkytuje žiadne záruky v právnom zmysle (najmä záruky kvality a životnosti podľa § 443 BGB a podobne).

10. Premlčanie

10.1 Premlčacia lehota je vo všeobecnosti jeden rok,

  • na rozdiel od § 438 ods. 1 bod 3 BGB pre nároky z dôvodu vecných a právnických vád, na rozdiel od
  • § 634 a ods. 1 bod 1 BGB pre dielo, ktorého úspech spočíva vo výrobe, servise alebo zmene položky alebo v poskytovaní plánovacích a monitorovacích služieb na tento účel.

10.2. Zákonné podmienky uvedené v § 438 ods. 1 bod 2, § 479 ods. 1, § 634 a) ods. 1 bod 2 BGB zostávajú nedotknuté.

10.3 Lehota začína plynúť v prípade dodávok položiek dňom dodania a v prípade prác alebo služieb dňom prevzatia.

10.4 V prípade systémov a výrobkov, ktorých údržba má vplyv na bezpečnosť a funkčnosť, je možné predĺžiť premlčaciu lehotu za predpokladu, že sa zmluvný partner rozhodne previesť údržbu na spoločnosť GEZE Service GmbH uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb do 3 mesiacov od uvedenia systému do prevádzky. V tomto prípade sa uplatňujú premlčacie lehoty dohodnuté v zmluve o poskytovaní služieb. To, či má údržba vplyv na bezpečnosť a funkčnosť, závisí od príslušných technických listov výrobkov GEZE.

11. Technické poradenstvo pri používaní

11.1 Naše technické poradenstvo pri aplikácii, ústne aj písomné, je určené len na to, aby zmluvnému partnerovi poskytlo opis optimálneho použitia našich výrobkov. Zmluvného partnera to nezbavuje povinnosti vykonať vlastné skúšky na zabezpečenie vhodnosti našich výrobkov na ním určený účel. Zmluvný partner zabezpečí, aby naše ústne a písomné technické poradenstvo pri používaní bolo odovzdané osobám, ktoré sú v konečnom dôsledku zodpovedné za používanie našich výrobkov.

11.2 Ak zmluvný partner obviní spoločnosť GEZE z poskytnutia nesprávneho technického poradenstva pri používaní, musí to objednávateľ písomne uviesť bezodkladne po zistení možného porušenia povinnosti. V tomto prípade sú rozhodujúcim faktorom ustanovenia uvedené v doložke 9. Vo všetkých prípadoch je zodpovednosť obmedzená na škodu predvídateľnú v čase uzavretia zmluvy, pokiaľ spoločnosť GEZE neporušila svoju povinnosť úmyselne. Spoločnosť GEZE si vyhradzuje právo preukázať nižšiu škodu.

12. Žiadne právo na zastupovanie pre montérov/technikov

Montéri/technici spoločnosti GEZE Service GmbH alebo iné osoby poverené spoločnosťou GEZE na vykonanie inštalácie nie sú oprávnení prijímať oznámenia o chybách ani poskytovať záväzné stanoviská s účinkami pre a proti spoločnosti GEZE. Nie sú oprávnení ani prijímať ústne objednávky ani vykonávať zmluvné zmeny alebo dodatky. Montéri/technici nie sú oprávnení prijímať platby pre spoločnosť GEZE – pokiaľ nemajú písomný príkaz na inkaso platieb.

13. Dokumenty

Obrázky, plány, nákresy a iné dokumenty, ktoré spoločnosť GEZE poskytla zmluvnému partnerovi, zostávajú majetkom spoločnosti GEZE. V tomto ohľade platia všetky autorské práva na dobu neurčitú. Preposielanie, rozmnožovanie alebo zverejňovanie týchto dokumentov si vyžaduje výslovný písomný súhlas spoločnosti GEZE. Spoločnosť GEZE nezodpovedá za chyby alebo nedostatky, ktoré vyplývajú z dokumentov poskytnutých zmluvným partnerom.

14. Práva na započítanie a zadržanie

Zmluvný partner si vyhradzuje právo na započítanie len v prípade, ak sú jeho protipohľadávky právoplatne uznané alebo nesporné. Zmluvný partner si vyhradzuje právo na zadržanie pohľadávky len v rozsahu, v akom sa protipohľadávka zakladá na tom istom zmluvnom vzťahu.

15. Vyššia moc

Ak sa vyskytnú nepredvídateľné a nikým nezavinené udalosti alebo okolnosti, ktoré spoločnosť GEZE nevie ovplyvniť, ani im nemôže zabrániť, napríklad prírodné katastrofy, pracovné spory, nedostatok surovín a energie, nepokoje, vojny alebo teroristické konflikty, požiarne škody, záplavy, epidémie, pandémie, úradné opatrenia alebo všetky ostatné prípady vyššej moci, spoločnosť GEZE si vyhradzuje právo odložiť zmluvné práce a služby na čas trvania nepredvídateľnej udalosti alebo čiastočne či úplne odstúpiť od zmluvy z dôvodu nesplnenej časti zmluvy, pokiaľ spoločnosť GEZE neprevzala riziko obstarávania. Spoločnosť GEZE v rámci primeraných možností informuje zmluvného partnera o vzniku a pokiaľ je to možné aj o trvaní týchto udalostí.

16. Podmienky vývozu

16.1 V prípade, že sa spoločnosť GEZE po prijatí objednávky dozvie a bezodkladne a spoľahlivo informuje zmluvného partnera o okolnostiach, ktoré odôvodňujú predpoklad existujúceho alebo budúceho porušenia vnútroštátnych alebo medzinárodných vývozných predpisov a amerického vývozného práva alebo potreby schválenia, spoločnosti GEZE sa týmto po vzájomnej dohode poskytuje primeraná lehota na ďalšie preskúmanie. Vznik akéhokoľvek oneskorenia plnenia je po vzájomnej dohode vylúčený na obdobie tohto skúmania a prípadného procesu získavania požadovaného súhlasu. Ak požadovaný súhlas nebude udelený alebo ho nebude možné získať z iných dôvodov, spoločnosť GEZE si vyhradzuje právo odmietnuť plnenie a odstúpiť od zmluvy.

16.2 Zmluvný partner nesmie dodaný tovar použiť na vojenské ani jadrové účely akéhokoľvek druhu, ani nesmie tento tovar predať tretím osobám, ktorých zámerom je použiť ho na vyššie uvedené účely alebo ho inak priamo alebo nepriamo poskytnúť tretím stranám. Na žiadosť spoločnosti GEZE zašle zmluvný partner bezodkladne originály príslušných dokladov o konečnom použití vo forme určenej Spolkovým úradom pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA), najneskôr však do 10 pracovných dní (od pondelka do soboty).

16.3 Za dodržiavanie a uplatňovanie príslušných vývozných podmienok a iných zákonov krajiny zmluvného partnera a krajiny, do ktorej sa majú dodávky uskutočniť, zodpovedá zmluvný partner. Pri uzatváraní zmluvy zmluvný partner písomne informuje spoločnosť GEZE o vlastnostiach, ktoré vyplývajú z týchto podmienok. V prípade nedodržania podmienok uvedených v predchádzajúcich odsekoch zmluvný partner zodpovedá spoločnosti GEZE za všetky škody a týmto navonok zbavuje spoločnosť GEZE odškodnenia za vzniknuté nároky tretích strán. 

17. Ochrana údajov a dôvernosť

17.1 Zmluvný partner môže získať vyhlásenia o ochrane údajov týkajúce sa spracovania osobných údajov prostredníctvom nasledujúceho odkazu:https://www.geze.com/de/datenschutz. Ak zmluvní partneri nemajú prístup na internet, spoločnosť GEZE im na požiadanie zašle vyhlásenie o ochrane údajov poštou.

17.2 Zmluvný partner sa zaväzuje, že bude s informáciami, ako sú údaje, plány, nákresy, poznatky, výpočty a skúsenosti, napr. obchodné a prevádzkové tajomstvá („dôverné informácie“), ktoré získal priamo alebo nepriamo v rámci spolupráce so spoločnosťou GEZE, zaobchádzať ako s dôvernými a že ich nesprístupní tretím stranám a bude ich používať výlučne na plnenie tejto zmluvy. 

17.3 Zmluvný partner musí zabezpečiť dodržiavanie tejto požiadavky, a to aj zo strany osôb, ktoré zamestnáva (zamestnanci a zástupcovia schválení spoločnosťou GEZE), pričom skupina dotknutých osôb musí byť primerane malá (a má vedieť len to, čo „potrebuje vedieť“). Ak je potrebné tieto osoby zasvätiť do informácií, sú povinné zachovávať mlčanlivosť v rovnakom rozsahu, ako je uvedené vyššie.

17.4 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa neuplatňuje, pokiaľ sa na poskytnuté informácie a dokumenty vzťahuje nasledovné

- už sú verejné (všeobecne známe, sú súčasťou najnovšieho technologického vývoja),

- zmluvnému partnerovi boli známe už v čase poskytnutia alebo 

- boli následne poskytnuté treťou stranou bez povinnosti mlčanlivosti, alebo 

- musia byť zverejnené na základe úradného alebo súdneho príkazu.

Zmluvný partner znáša dôkazné bremeno, ak existuje výnimka z povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a bezodkladne informuje spoločnosť GEZE o akejkoľvek povinnosti zverejnenia. 

17.5 Ak sa dôverné informácie odovzdajú zmluvnému partnerovi, zostávajú majetkom spoločnosti GEZE. Odovzdanie týchto informácií tretím stranám je zakázané, rovnako ako dodávka predmetov podľa týchto nákresov, modelov atď. Informácie sa môžu poskytnúť tretím stranám len po získaní predchádzajúceho súhlasu od spoločnosti GEZE alebo na základe úradnej povinnosti. V takom prípade je potrebné okamžite informovať spoločnosť GEZE.

17.6 Povinnosť mlčanlivosti sa uplatňuje aj v prípade, ak sa zmluva o spolupráci neuskutoční. Zmluvný partner je povinný bezodkladne a úplne vrátiť spoločnosti GEZE všetky dokumenty, ktoré získal na základe spolupráce, a to bez vyzvania. Digitálne dokumenty vrátane všetkých vytvorených súborov a kópií sa musia vymazať a na požiadanie zo strany spoločnosti GEZE sa musia poskytnúť dôkazy o takomto konaní. 

18. Zmeny obchodných podmienok

Spoločnosť GEZE si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto obchodné podmienky. V takom prípade spoločnosť GEZE písomne alebo elektronicky informuje zmluvného partnera o príslušných zmenách obchodných podmienok v plnom rozsahu. Ak zmluvný partner neodmietne zmenené obchodné podmienky v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o ich zmene, bude mlčanie zmluvného partnera považované za súhlas s právnym dôsledkom, že všetky zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť.

19. Miesto plnenia, rozhodné právo a súdna príslušnosť

19.1 Miestom plnenia našich dodávok a služieb je príslušné miesto odoslania tovaru alebo dohodnuté miesto dodania alebo inštalácie, miestom platby zmluvného partnera je sídlo spoločnosti GEZE v Leonberge

19.2 Táto zmluva sa riadi nemeckým právom. Ak má zmluvný partner sídlo v zahraničí a ak sa dodávka uskutočňuje do inej krajiny ako do Nemecka, platí Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) z 11. apríla 1980 alebo nemecké právo, ak CISG neobsahuje príslušné ustanovenia.

19.3 Ak sú zmluvnými stranami obchodné spoločnosti, právnické osoby verejného práva alebo vlastníci majetok verejnoprávnych inštitúcií a v závislosti od výšky nároku, je pre všetky spory medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou GEZE vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu príslušný výlučne okresný súd alebo krajský súd v Stuttgarte. V takýchto prípadoch môže spoločnosť GEZE podľa vlastného uváženia podať žalobu aj v sídle zmluvného partnera.

GEZE GmbH

Registrový súd na miestnom súde v Stuttgarte, HRB 250329
Verzia: Január 2021