Náš systém oznamovania nezrovnalostí

Dodržiavanie právnych predpisov je pre nás dôležité, preto sa systematicky zaoberáme dodržiavaním právnych aj iných interných predpisov v našej spoločnosti, t. j. tzv. compliance (angl.)

Zároveň si uvedomujeme, že ani najlepšie riadenie dodržiavania noriem nedokáže zabrániť jednotlivým porušeniam pravidiel. Neznamená to však, že takéto porušenia akceptujeme.  Naopak, chceme ich v čo najväčšej miere objasniť, vylúčiť a poučiť sa z nich do budúcnosti. Pretože len tak môžeme zlepšiť naše riadenie dodržiavania pravidiel a znížiť pravdepodobnosť ďalších porušení pravidiel v budúcnosti.

Z tohto dôvodu nám záleží na tom, aby sa takéto porušenia hlásili. Avšak mnohí ľudia, ktorí nahlasujú priestupky, sa obávajú odvetných opatrení. Preto sme angažovali spoločnosť Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ktorá sa zaväzuje prijímať takéto informácie na základe zachovania dôvernosti a objektívne ich overiť s využitím spoľahlivých technických znalostí. Zároveň je zakázané akýmkoľvek spôsobom sankcionovať správy podané v dobrej viere. Oznamovatelia, ktorí konajú v dobrej viere, nesmú byť nijakým spôsobom diskriminovaní alebo postihovaní.

Cesta podávania hlásení pre oznamovateľov nezrovnalostí

Na nasledujúcej stránke nájdete online systém spoločnosti Grant Thornton na oznamovanie nezrovnalostí.

Tento systém ponúka oznamovateľom možnosť dôverne a v prípade záujmu aj anonymne nahlásiť porušenie predpisov. Aby sme mohli na hlásenie reagovať čo najrýchlejšie, odporúča sa čo najpresnejšie opísať príslušné pochybenie. Systém na oznamovanie nezrovnalostí preto ponúka voliteľnú podporu pri poskytovaní požadovaných informácií prostredníctvom otázok.

Systém na podávanie hlásení zároveň popri záruke anonymity oznamovateľa otvára možnosť komunikácie medzi ním a spoločnosťou Grant Thornton, napr. na dodatočné objasnenie otvorených otázok týkajúcich sa prípadu.

Je tomu tak preto, že za týmto systémom oznamovania sa neskrývajú žiadni roboti s automatickým nastavením odpovede. Navyše, každá informácia je zaznamenaná a posúdená kvalifikovanými pracovníkmi a následne prediskutovaná odborným tímom. Spoločnosť Grant Thornton sa zaväzuje vysvetľovať podozrenia z porušenia predpisov objektívne a čestne. Okrem toho je každý oznamovateľ - pokiaľ to spracovanie informácií umožňuje - priebežne informovaný o priebehu vyšetrovania ním nahlásenej záležitosti.

Oznamovatelia majú tiež možnosť obrátiť sa na spoločnosť Grant Thornton prostredníctvom systému na oznamovanie nezrovnalostí s cieľom osobného rozhovoru.

SYSTÉM OZNAMOVANIA NEZROVNALOSTÍ

Zneužívanie systému oznamovania nezrovnalostí

Z druhej strany sa nebude tolerovať ani zneužívanie systému oznamovania nekalých praktík. Preto upozorňujeme, že úmyselné podávanie nepravdivých informácií o tretích stranách môže predstavovať trestný čin.

Ochrana údajov

Zaväzujeme sa k ochrane údajov; to zahŕňa záruku všetkých práv dotknutých osôb vrátane práv tých, ktorým oznamovateľ tvrdí, že došlo k porušeniu zhody.

Patrí sem aj právo na poskytnutie informácií o všetkých osobných údajoch dotknutej osoby spracúvaných v súvislosti s oznámením. Záujem dotknutej osoby o informácie o týchto údajoch je spravidla druhoradý, kým prebieha vyšetrovanie získaných informácií. Po ukončení vyšetrovania je však zvyčajne potrebné žiadosti o informácie vyhovieť. Preto odporúčame, aby to všetci oznamovatelia pri podávaní oznámenia brali do úvahy, najmä ak chcú zachovať anonymitu.

Ďalšie informácie o ochrane údajov okrem toho nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na tejto webovej stránke.

Zachytávanie informácií

Na záver by sme chceli upozorniť, že spoločnosť Grant Thornton je povinná zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o informácie získané prostredníctvom systému oznamovania nezrovnalostí alebo iným spôsobom; tieto informácie však spravidla môžu byť predmetom zachytenia, t. j. vyšetrovacie orgány alebo iné orgány môžu tieto informácie zachytiť, a tak sa k nim dostať na základe príslušného súdneho rozhodnutia.

Ďalšie možnosti oznamovania

Bez ohľadu na systém oznamovania nekalých praktík majú naši zamestnanci stále možnosť kedykoľvek kontaktovať svojich nadriadených a poskytnúť im informácie.

Prejsť do systému pre oznamovateľov